Vragen? Bel ons: +32 (0)13 - 77 11 21 - Winkel: Lochtstraat 2, 3272 Testelt - [email protected]

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Guillaume

Lochtstraat 2, 3272 Testelt

[email protected]

+32 13 77 11 21

BE 0662 513 760

BVBA Guillaume Wijnen, RPR Leuven

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van Guillaume Wijnen, een bvba met maatschappelijke zetel te 3272 Testelt, Lochtstraat 2, BTW BE 0662 513 760, RPR Leuven, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Guillaume moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Guillaume aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De levering is gratis in België vanaf € 85 incl. BTW. Indien het aankoopbedrag lager is dan € 85 incl. BTW wordt er een leveringskost van € 15,00 incl. BTW aangerekend voor nationale zendingen per pakket van maximaal 20 flessen. Voor internationale zendingen wordt er telkens, via mail, een transportkost bevestigd. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Guillaume niet. Guillaume is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Guillaume is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Guillaume. Guillaume kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Door gebruik te maken van de aankoopmogelijkheden van de onlineshop, verklaart de koper dat hij 18 jaar en ouder is en dat hij alcoholische dranken mag kopen.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

Via e-mail ontvangt u eerst een ontvangstbewijs van uw bestelling, Dit betekent dat uw bestelling correct werd verstuurd via het winkelmandje. Daarna volgt via mail een bevestiging van uw bestelling met aantallen en afhaal- of leveringsdatum.

Al onze leveringen zijn strikt contant betaalbaar. Prijzen geldig zolang de voorraad strekt en afgezien van drukfouten. De verkoopsprijzen zijn onder voorbehoud van mogelijke marktschommelingen.

De geleverde goederen blijven eigendom van Guillaume in volle recht zolang de verschuldigde bedragen niet totaal betaald zijn. Bij gebrek aan betaling op vervaldag behouden wij ons recht om de goederen terug te nemen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via Bancontact
  • Belfius Direct Net
  • KBC/CBC Payement Button
  • iDEAL

Guillaume is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of buitenland. De levering gebeurt door bpost binnen de drie werkdagen na ontvangst van betaling. Voor aankopen boven € 85 is de levering gratis in België. Voor aankopen lager dan € 85 bedraagt de leveringskost € 15,00 per pakket met maximaal 20 flessen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling. De bpost modaliteiten voor levering van pakjes zijn van toepassing.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Guillaume.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de bvba Guillaume was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Guillaume.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Guillaume te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Guillaume.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Guillaume heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Guillaume, Lochtstraat 2, Testelt. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Guillaume alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Guillaume op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Guillaume wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Guillaume betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Klantendienst

 

De klantendienst van Guillaume is bereikbaar op het telefoonnummer +32 13 77 11 21 , via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres 3272 Testelt, Lochtstraat 2. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Guillaume beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 75 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Guillaume zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Guillaume, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Deze regels werden aangevuld met de AVG opgelegd door de EU.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Verwerken van de bestelling, klantenhistoriek, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Guillaume, Testelt, Lochtstraat 2, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Guillaume, Testelt, Lochtstraat 2, [email protected]

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Guillaume heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Guillaume houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Guillaume, Testelt, Lochtstraat 2, [email protected]

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Guillaume om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Guillaume. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 14: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »